Miljö

Hertzman Frukt & Grönt AB ska bidra till en hållbar utveckling genom att bedriva verksamheten med minsta möjliga påverkan på miljön.

Miljöpolicyn avser hela företagets verksamhet, oavsett om verksamheten bedrivs av våra egna medarbetare, leverantörer eller samarbetspartners. Vi ska uppmuntra och skapa förutsättningar för våra kunder att efterleva vår miljöpolicy.

Som ett led i detta har vi kartlagt miljöbelastningen i hela verksamheten för att belysa gällande lagar och regler samt vilka miljöeffekter verksamheten ger upphov till.

Vi betraktar samhällets krav och lagar och förordningar som minimikrav. Med ”påverkan på miljön” avser vi utnyttjande av naturens resurser, val av material och materialförbrukning, val av bränsle och energianvändning samt restprodukter i form av avfall.

Hertzman erbjuder ett stort sortiment av ekologiska/närodlade produkter. Vi tänker långsiktigt och fortsätter att arbeta för att våra kunder ska hitta ännu fler ekologiska eller närodlade alternativ.

Hertzman försöker också uppmuntra våra kunder att konsumera närproducerat, ekologiskt och säsongsanpassat, eftersom det minskar miljöpåverkan.

Vi arbetar ständigt för att minska transporternas miljöpåverkan t ex genom utbildning av förare, alternativa bränslen, optimalt lastade bilar och effektiva körrutter.

I så stor utsträckning som möjligt försöker vi uppmuntra våra kunder till att ta färre leveranser per vecka för att spara på miljön genom minskade körsträckor per dag.

Vi ställer krav på våra importörer som i sin tur ställer krav på odlarna vad gäller fairtrade och odlingar.

Miljöförvaltningen är den myndighet som har tillsyn över att vi följer gällande hygienkrav.